Přijaté dotace

2019 - Rekonstrukce jímacího objektu vodovodu obce Újezd

V prosinci 2019 obdržela obec rozhodnutí o poskytnutí dotace z

MZe ČR, program 12930 - Podpora výstavby a technické zhodnocení

infrastruktury vodovodů a kanalizací II na akci "Rekonstrukce jímacího objektu

vodovodu obce Újezd" ve výši 3 049 000,- Kč.