Obecně závazné vyhlášky

Nařízení obce Újezd č. 1/2003

 
                              OBECNÍ ÚŘAD ÚJEZD
 
Zastupitelstvo obce Újezd dle ust. § 11 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  předpisů a v souladu s § 50 odst. 1 písm. g) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně veřejného  ovzduší a o změně některých dalších zákonů vydává toto
 
                                             NAŘÍZENÍ OBCE
                                               č. 1/2003
 
 
                                                                I.
                                                  Základní ustanovení
 
1.Účelem tohoto nařízení je upravit užívání, popřípadě zákaz užívání, některých druhů paliv
    pro malé spalovací zdroje znečišťování.
 
2. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
 
a)      znečišťováním ovzduší vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší v
důsledku lidské činnosti,
b)      znečišťující látkou jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm druhotně
vznikající, která má přímo a nebo může mít po fyzikální nebo chemické přeměně nebo
po spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní
prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek,
c)      provozovatelem zdroje znečišťování ovzduší právnická osoba nebo fyzická osoba, která
zdroj znečišťování ovzduší skutečně provozuje. Není-li taková osoba, považuje se za
provozovatele vlastník zdroje znečišťování,
d)      malým spalovacím zdrojem je zdroj znečišťování, jehož jmenovitý tepelný výkon je
nižší než 0,2 MW,
e)      emisí vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí.
 
3. Nařízení se vztahuje na všechny malé spalovací zdroje znečišťování umístěné v             
    katastrálním území obce ÚJEZD (dále jen „území obce“).
 
                                                                  II.
                Povinnosti provozovatelů malých spalovacích zdrojů znečišťování
 
1. Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím
 vypouštěných znečišťujících látek.
2. Spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými výrobci 
    jejich zařízení, popřípadě látkami uvedeným v souboru technickoprovozních parametrů
    a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší je
    zakázáno.
3. Na území obce je zakázáno užívat druhy paliva uvedená v příloze tohoto nařízení.
4. Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou povinni na požádání orgánů ochrany
    ovzduší nebo stanoví-li tak zvláštní předpis, poskytovat informace o těchto zdrojích,
    jejich technickém stavu a emisích vypouštěných z těchto zdrojů.
5. Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší jsou dále povinni plnit i další povinnosti
    stanovené příslušnými právními předpisy.
 
                                                               III.
                                                           Kontrola
 
1. Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením jsou oprávněny vykonávat
    pověření zaměstnanci Obecního úřadu v Újezdě.
 
                                                                IV.
                                                              Sankce
 
1.Porušením ustanovení tohoto nařízení bude postihováno podle zvláštních předpisů, zejména       
   podle zák. č. 86/2002 Sb. a zák. č. 200/1990 Sb.
 
                                                                V.
                                                Závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení bylo vyhlášeno dne 28. 4. 2003 a nabývá účinnosti dnem 14. 5. 2003.
 
 
 
 
 
……………………………..                              ………………………………….
    Alena Frühaufová                                               Helena Štroblová
    starostka obce                                                     místostarostka obce
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………………….
 
Sejmuto dne: …………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 k nařízení č. 1/2003 ze dne 28. 4. 2003
 
 
Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích
Zdrojích znečišťování obec ve svém územním obvodu zakazuje:
 
 
                      Druh paliva dle přílohy 11 zákona
                                    č. 86/2002 Sb.
 
 
 
                     Hnědé uhlí energetické
 
                                 Lignit
 
                                    Uhelné kaly
 
                                     Proplástky
 
 
 
 
 
…………………………                          …………………………….
starostka obce                                             místostarostka obce